» Program wychowawczy

PROGRAM WYCHOWAWCZY

PROGRAM   WYCHOWAWCZY

1. Wstęp
Program wychowawczy zakłada podmiotowe traktowanie dzieci, poszanowanie godności osobistej, stwarzanie sytuacji wyzwalających ich aktywność, stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z naszych wychowanków, zgodnego z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami.
Podmiotem działań wychowawczych w stosunku do swoich dzieci są rodzice. Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej uzupełniają w tym zakresie ich obowiązki, wspomagają oraz współdziałają z nimi. Jednym z najważniejszych zadań wychowawczych jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci.
Program wychowawczy stanowi wytyczne do pracy wychowawczej dla dyrektora przedszkola, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz organizacji i instytucji wspomagających pracę przedszkola. Realizacja założeń programowych wpłynie na spójność i wielokierunkowość oddziaływań wychowawczych.

2. Podstawy prawne programu wychowawczego:
* Powszechna Deklaracja Praw Człowieka,
* Konwencja o Prawach Dziecka,
* Ustawa o Systemie Oświaty,
* Podstawa programowa wychowania przedszkolnego,
* Statut przedszkola.

3. Cele programu:
* Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
* Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
* Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
* Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
* Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
* Kształtowanie wartości rodzinnych, obywatelskich i patriotycznych.

4. Model Absolwent przedszkola:
* przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej ( stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych ) oraz w świecie dorosłych,
* samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań,
* wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także, że nie należy wyszydzać i szykanować innych,
* dba o swoje zdrowie; orientuje się w zasadach zdrowego żywienia,
* wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić,
* wie, jakiej jest narodowości,
* wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa, wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie.

5. Założenia programu i formy realizacji
* Wszystkie zajęcia w przedszkolu uwzględniają założenia programu wychowawczego.
* Nauczyciele dostosowują przekazywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności i postaw wychowanków do odpowiedniej w tym wieku aktywności dzieci. Umożliwiają poznawanie świata w jego jedności i złożoności. Wspomagają samodzielność uczenia się, inspirują do wyrażania własnych myśli i przeżyć, rozbudzają ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej edukacji.

6. Formy oddziaływań wychowawczych:
* zabawy swobodne wg zainteresowań,
* zajęcia ogólnorozwojowe i zabawy zorganizowane,
* spacery, wycieczki, zabawy na powietrzu.

7. Metody pracy wychowawczej:
* metody aktywizujące (drama, wystawa, pokaz),
* metody podające (opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z tekstem),
* metody problemowe (gry dydaktyczne, inscenizacja, scenki rodzajowe).

8. Zadania wychowawcze
* Dyrektor:
– dba o prawidłowe funkcjonowanie przedszkola, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej,
– koordynuje, organizuje i nadzoruje działania wychowawcze,
– stwarza warunki do prawidłowej realizacji praw dziecka.
* Nauczyciele:
– poznają dzieci oraz ich środowisko, a także utrzymują stały kontakt z rodzicami, organizują spotkania, wspierają i wspomagają rodziców w działaniach wychowawczo – opiekuńczych,
– rozwiązują indywidualne problemy poprzez udzielanie dzieciom wszechstronnej pomocy, – propagują zasady kulturalnego zachowania, – troszczą się o zdrowie dzieci w szczególności poprzez wdrażanie podopiecznych do dbałości o higienę osobistą oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
– tworzą bezpieczną dla dziecka atmosferę, warunkującą zdrowie fizyczne i psychiczne,
– stosują środki wychowawcze wzmacniające pozytywne zachowania dzieci,
– eliminują zachowania niepożądane,
– ściśle współpracują z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
* Rodzice:
– dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci,
– współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
* Pracownicy niepedagogiczni:
– reagują na przejawy negatywnych zachowań i informują o tym nauczyciela,
– wspomagają nauczycieli w realizowaniu działań wychowawczych.

9. Uroczystości i imprezy przedszkolne:
* Pasowanie na Przedszkolaka,
* Spotkanie ze Strażnikiem Miejskim
* Mikołajki,
* Spotkanie choinkowe – wigilia,
* Bal karnawałowy,
* Dzień Babci i Dziadka,
* Powitanie wiosny,
* Piknik rodzinny z okazji dnia matki, dziecka i ojca,

10. Ewaluacja: Kryteria sukcesu:
* dzieci potrafią działać zespołowo, relacje w grupie są prawidłowe,
* dzieci radzą sobie w sytuacjach trudnych,
* dzieci są odpowiedzialne za swoje zachowanie,
* dzieci realizują twórcze i prozdrowotne postawy

MISJA PRZEDSZKOLA
Naszym głównym celem jest Dziecko i jego szczęście. Dokładamy wszelkich starań, aby Dzieci przebywając w naszym przedszkolu czuły się szczęśliwe, spełnione, by wzrastały w poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji, gdzie będą mogły rozwijać całą paletę naturalnych talentów.

W naszym przedszkolu zależy nam na tym, aby Państwa pociecha nie tylko rozwijała swój mózg, ale potrafiła radzić sobie ze stresem, zdobywała przyjaciół, posiadała zestaw niezbędnych kompetencji życiowych. Staramy się, aby w przedszkolu było miejsce na równowagę w zaspokajaniu indywidualnych potrzeb Dziecka przy jednoczesnym życiu z innymi, dlatego jednym z naszych głównych celów jest nauczenie Dzieci jak być częścią grupy nie tracąc przy tym swojej wyjątkowości.

W naszej placówce jest czas na dobrze zorganizowane zajęcia, jak i na swobodną zabawę – w czasie której dzieci bawią się jak im się podoba i tak długo jak chcą (czas po podwieczorku). Przywiązujemy także dużą wagę do swobodnego wyrażania siebie poprzez różne formy aktywności. Mózg dziecka rośnie, kiedy ma możliwość spontanicznego tworzenia, gdy zajmuje się sztuką. Taniec, śpiew, malowanie tworzenie zabaw oraz wymyślanie niestandardowych rozwiązań to naturalny język dziecka. I my ten język doskonale rozumiemy. Dodatkowo organizujemy tak otoczenie, by zapewniało mu odpowiednią stymulację.

! ! ! W pracy z Dziećmi ważna jest indywidualizacja ! ! !

Zasady wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka

  • ZASADA NIEKIEROWANIA – nauczyciel powstrzymuje się od krytycznych uwag
  • ZASADA NIEPRZYSPIESZANIA – nauczy- ciel pozwala dziecku stopniowo pokonywać trudności przy współudziale rówieśników
  • ZASADA ŻYCZLIWOŚCI I OTWARTOŚCI – nauczyciel umożliwia budowanie przyjaznych relacji między dziećmi
  • ZASADA USPRAWIEDLIWIANIA I SZACUNKU – nauczyciel wykazuje akceptację i zrozumienie dla poczynań dziecka
  • ZASADA REFLEKSJI NAD SFERĄ UCZUĆ – nauczyciel prowadzi dialog z dzieckiem, pozwalający na stopniowe uświadamianie jego własnych uczuć i emocji.