» Roczny plan pracy przedszkola

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA

W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

I. Zarządzanie i organizacja pracy przedszkola
Obszar Cel Zadania i sposoby realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
I. Zarządzanie i organizacja pracy przedszkola I. Aktualizacja dokumentacji przedszkola Opracowanie planu pracy przedszkola na rok szkolny 2023/24 RP 24.08.2023
Monitorowanie dokumentacji pod kątem zgodności z aktualizowanymi przepisami prawa. Dyrektor Cały rok
Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przez nauczycieli. Nauczyciele Cały rok
II. Rozwój zawodowy nauczycieli. Określenie potrzeb w zakresie kształcenia i doskonalenia – wnioski nauczycieli. Dyrektor Cały rok
Wspieranie samodoskonalenia nauczycieli. Dyrektor Cały rok
Szkolenie RP Dyrektor, nauczyciele
Wzbogacenie księgozbioru przedszkolnego. Dyrektor, nauczyciele Cały rok
Gromadzenie artykułów, czasopism i literatury współczesnej promującej zagadnienia
kształtowania i inspirowania pozytywnych postaw
u dzieci.
Dyrektor, nauczyciele Cały rok
Poszukiwanie nowych, interesujących metod pracy. Dyrektor, nauczyciele Cały rok
III. Kontynuacja WDN Wykorzystanie zdobytych na szkoleniach umiejętności w bezpośredniej praktyce pedagogicznej i upowszechnianie ich wśród nauczycieli naszego przedszkola – zajęcia koleżeńskie. Dyrektor,
nauczyciele z dłuższym stażem na rzecz „młodszych” stażem koleżanek
Cały rok
IV. Wzbogacenie bazy przedszkola – ulepszenie warunków działalności przedszkola. Zakup zabawek dla wszystkich grup wiekowych
wg zgłoszonych potrzeb i zasobów finansowych.
Dyrektor, właściciel przedszkola Cały rok
V. Dbanie o wizerunek przedszkola – klimat i kulturę. Dbanie o estetykę placówki i jej otoczenie. Dyrektor, wszyscy pracownicy Cały rok
Prezentowanie właściwej postawy wobec
rodziców i innych partnerów przedszkola –
otwarcie na współpracę, prezentowanie wysokiej kultury bycia.
Dyrektor, wszyscy pracownicy Cały rok
Podjęcie przez nauczycieli dodatkowych obowiązków związanych z działalnością przedszkola , organizowanie konsultacji dla rodziców, koordynowanie imprez przedszkolnych. Nauczyciele Cały rok
VI. Promocja przedszkola. Prowadzenie strony internetowej przedszkola i jej bieżąca aktualizacja. Dyrektor przy współpracy ze Strefą Edukacji E = mc2
Sp. z o. o.
Cały rok
Udział w imprezach na terenie Bydgoszczy  i poza nią. Dyrektor, nauczyciele Cały rok
Organizowanie imprez na terenie przedszkolnym z udziałem rodziców i rodzeństwa przedszkolaków Dyrektor, właściciel, nauczyciele Cały rok
Organizowanie uroczystości rodzinnych na terenie przedszkola. Dyrektor, nauczyciele zgodnie z kalendarzem uroczystości przedszkolnych

Kształcenie

Obszar Cel Zadania i sposoby realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
II. Kształcenie I. Dobór programów wychowania przedszkolnego. Przegląd programów ministerialnych i autorskich. Dobór do aktualnych potrzeb. RP 24.08.2023
Opracowanie przedszkolnego zestawu programów na rok szkolny 2023/24 RP 24.08.2023
II. Organizacja przebiegu procesu dydaktyczno – wychowawczego Dbałość o bezpieczeństwo– upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa wśród dzieci. Nuczyciele Cały rok
Zorganizowanie na terenie przedszkola imprez edukacyjnych dotyczących poszanowania praw innych ludzi – udział w spektaklach teatralnych i zajęciach poza placówką. Dyrektor, nauczyciele Cały rok
Systematyczne prowadzenie zajęć z dziećmi na temat prawidłowych relacji z otoczeniem – zachęcenie do współdziałania w grupie, tworzenie umów regulujących zachowania dzieci wobec innych ludzi (rówieśników, członków rodziny, itp.) zapoznanie dzieci z Dziecięcym Kodeksem Zachowań. Kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań – nagradzanie za ich stosowanie. Uświadamianie dzieciom odmienności każdego człowieka i konieczności jej poszanowania. Nauczyciele Cały rok
Aranżowanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu twórczej aktywności poprzez: formy sceniczne (prezentacje na terenie przedszkola i poza nim), poszerzenie doświadczeń plastyczno – konstrukcyjnych (wystawy prac), ekspresję muzyczną ( udział w konkursach) i inne formy. Dyrektor, nauczyciele Cały rok
Indywidualizacja pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nauczyciele Cały rok
Prowadzenie zajęć dodatkowych: Doświadczenia małego odkrywcy, Kuchcikowo, Zmysłowe rozwijanki, Klub Małego Ogrodnika, Sportowianki, Kodowanie na dywanie Nauczyciele Cały rok
Wykorzystanie terenu ogrodu podczas zajęć ruchowych, plastycznych, przyrodniczych i innych. Nauczyciele Cały rok
Organizowanie spacerów i wycieczek w połączeniu z formami ruchu na świeżym powietrzu, organizowanie gier zespołowych. Dyrektor, nauczyciele Cały rok
Organizowanie zabaw i ćwiczeń ruchowych w salach, ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem przyborów i sprzętu do gimnastyki – zachęcanie dzieci do wszelkich zabaw związanych z ruchem – indywidualnych, zbiorowych, samorzutnych lub zorganizowanych, zabawy z chustą animacyjną

Wykorzystanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka w ćwiczeniach i zabawach opartych na metodzie A.M. Kniessów, R. Labana, K. Orffa, W. Sherborne, Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona, zabaw muzyczno-ruchowych wg Klanzy.

Nauczyciele Cały rok
Zapewnienie dzieciom stałego kontaktu z przyrodą z uwzględnieniem elementów ekologicznych Dyrektor, nauczyciele Cały rok
Utworzenie kącika przyrody – uprawa roślin, opieka nad roślinami i obserwacja roślin (w ramach klubu małego ogrodnika) Nauczyciele Cały rok
Wykorzystanie w pracy dydaktycznej i wyrównawczej edukacyjnych programów multimedialnych i komputerowych. Nauczyciele Cały rok
Diagnozowanie poziomu funkcji percepcyjno – motorycznych (dokumentowanie obserwacji wstępnej), tworzenie opinii dla PPP, organizowanie pomocy specjalistycznej dla dzieci ze stwierdzonymi deficytami w zakresie funkcji percepcyjno – motorycznych. Współpraca z rodzicami w tym zakresie. Dyrektor,

nauczyciele,

logopeda,

psycholog,

fizjoterapeuta

Cały rok
III. Efekty pracy dydaktyczno – wychowawczej. Diagnozowanie poziomu wiedzy i różnorodnych umiejętności wychowanków przez obserwacje. Nauczyciele Cały rok
Udział w organizowanych przeglądach, konkursach i imprezach w przedszkolu i poza nim. Eksponowanie sukcesów. Nauczyciele Cały rok

Wychowanie i opieka

Obszar Cel Zadania i sposoby realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
III. Wychowanie i opieka. I. Podnoszenie jakości pracy wychowawczej i podejmowanie działań profilaktycznych. Doskonalenie własnego warsztatu pracy – udział w szkoleniach, kursach, studiach, warsztatach. Nauczyciele Cały rok
Zapobieganie i szybkie reagowanie na zaistniałe trudności wychowawcze; współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1. Dyrektor, nauczyciele, pracownicy PPP Cały rok
Organizacja spotkań ze specjalistami w celu pedagogizacji rodziców np. w zakresie dojrzałości szkolnej, nadpobudliwości, agresji, wad wymowy, wad postawy i innych w miarę potrzeb. Dyrektor, nauczyciele Cały rok
II. Doskonalenie pracy opiekuńczej. Współdziałanie w procesie wychowawczym z domem rodzinnym.

Systematyczne informowanie rodziców o postępach i trudnościach edukacyjnych dzieci

Nauczyciele Cały rok
Podejmowanie działań ułatwiających dzieciom adaptację w warunkach przedszkolnych – prowadzenie przedszkola otwartego dla rodziców. Dyrektor, nauczyciele Cały rok
Informowanie rodziców o formach pomocy i instytucjach niosących pomoc. Dyrektor, nauczyciele Cały rok

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Obszar Cel Zadania i sposoby ich realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
IV. Współpraca ze środowiskiem. I. Aktywizowanie rodziców do współpracy z przedszkolem. Dostępność rodziców do statutu przedszkola, zapoznanie rodziców z celami i zadaniami planu pracy, planu nadzoru pedagogicznego, z doborem programów nauczania. Dyrektor, nauczyciele Cały rok
Angażowanie rodziców w życie przedszkola. Organizowanie imprez dla dzieci, przygotowanie uroczystości (dekoracje, stroje, itp.) Dyrektor, nauczyciele, rodzice Cały rok
II. Rozwijanie współpracy z innymi placówkami oświatowymi i lokalnymi. Korzystanie z możliwości współpracy z biblioteką, Strażą Pożarną, Komendą Policji, Ośrodkiem Zdrowia. Dyrektor, nauczyciele Cały rok
Lokalne i pobliskie zakłady pracy i punkty usługowe: odwiedzanie miejsc pracy rodziców i dziadków, a co za tym idzie prezentowanie ciekawych zawodów.
Współpraca z DPS: okazjonalne występy dzieci m.in. z okazji Świąt lub Dnia Seniora, przygotowanie kartek świątecznych
Placówki oświatowe, inne przedszkola: udział w konkursach organizowanych przez inne placówki, udział w przeglądach, uroczystościach, wspólnych działaniach.
Poradnia pedagogiczna: udział w kampaniach profilaktycznych, współdziałanie w zakresie pomocy rodzinie.
Urząd Miasta: zapoznanie dzieci z działaniem Urzędu, przy okazji złożenie życzeń świątecznych,
Dietetyk: udział w zajęciach edukacyjnych dotyczących właściwego odżywania,
Filharmonia Pomorska, Pałac Młodzieży: uwrażliwianie na sztukę poprzez udział w różnych formach przekazu.
Schronisko dla zwierząt: prowadzenie zbiórki karmy i artykułów dla zwierząt przebywających w schronisku.

II. Kalendarz Uroczystości Przedszkolnych

II. Kalendarz Uroczystości Przedszkolnych

II. Kalendarz Uroczystości Przedszkolnych

Termin

Tematyka

Osoby odpowiedzialne

za przygotowanie scenariusza

20 Września 2022 r. Światowy Dzień Przedszkolaka Wszyscy nauczyciele
26 Października 2022 r. Pasowanie na przedszkolaka
29 Października 2022 r. Święto Dyni Eliza Piekarska
11 Listopad 2023 r. Dzień Niepodległości Kamila Dębosz-Krupińska
Justyna Paczkowska
25 Listopad 2023 r. Święto Pluszowego Misia Kaja Seroka
31 Listopad 2023 r. Andrzejki Anna Lewandowska
Listopad/Grudzień
2023 r.
Zajęcia otwarte dla rodziców / Warsztaty z rodzicami Wszyscy nauczyciele
Listopad/Grudzień
2023 r.
Kiermasz Bożonarodzeniowy Wszyscy nauczyciele i opiekunowie
Grudzień 2023 r. Międzyprzedszkolny Konkurs na ozdobę Bożonarodzeniową Kamila Dębosz-Krupińska
Grudzień  2023 r. Wyjście na Jarmark
Stary Rynek
Kamila Dębosz-Krupińska
Justyna Paczkowska
Grudzień 2023 r. Wigilia, spotkanie opłatkowe, wizyta
św. Mikołaja
Właściciel/Dyrektor/Wychowawcy
Styczeń 2024 r. Tematyczny Bal Karnawałowy Wszyscy nauczyciele i opiekunowie
Styczeń 2024 r. Dzień Babci i Dziadka Wszyscy nauczyciele, dyrektor, właściciel
14 Lutego 2024 r. Walentynki-poczta walentynkowa Kaja Seroka
Marzec 2024 r. Konkurs wiosenny Eliza Piekarska
Marzec 2024 r. Dzień Kobiet Wszyscy nauczyciele
Marzec 2024 r. Pierwszy Dzień wiosny-pochód Wychowawcy grup
Marzec 2024 r. Śniadanie wielknocne, wizyta Zajączka Wielkanocnego Dyrektor, wychowawcy grup, właściciel
Kwiecień 2024 r. Dzień Służby Zdrowia Wychowawcy grup
Kwiecień (II połowa)
2024 r.
Zajęcia otwarte Wychowawcy grup
Maj 2024 r. Konkurs piosenki patriotycznej Anna Lewandowska
Maj 2024 r. Wycieczka do agroturystyki Dyrektor
26 Maja 2024 r. Dzień Matki Wychowawcy grup, dyrektor
1 Czerwca 2024 r. Dzień Dziecka-piknik rodzinny Wszyscy pracownicy
Czerwiec 2024 r. Nocowanka Wychowawca grupy / Dyrektor
Czerwiec 2024 r. Zakończenie roku szkolnego Wychowawcy grup

III. Harmonogram wycieczek

III. Harmonogram wycieczek

TEMATYKA WYCIECZKI

TERMIN

Poczta Polska Październik 2023
Biblioteka Pedagogiczna

w Bydgoszczy

co 2 miesiące
Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy Grudzień 2023
Pałac Młodzieży Kwiecień 2024
Dom Seniora Listopad 2023
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy Wrzesień/ Październik
Sala Edukacyjna „Ognik” w Bydgoszczy Wrzesień/ Październik
Hala Widowiskowo-Sportowa Maj 2024
IV. Plan współpracy z biblioteką
Lp.

PROPOZYCJA

TERMIN

1. Wypożyczanie książek dla grupy do czytania w przedszkolu W ciągu roku szkolnego
2. Zajęcia biblioteczne Uzgodnienie z bibliotekarzem
3 Czytanie przez bibliotekarki lub zaproszonych gości literatury dziecięcej w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Raz na miesiąc
V. Plan współpracy z rodzicami

Lp.

Tematyka spotkań

Odpowiedzialny

1 Organizacja zebrań:

1.Organizacyjno – informacyjne do 30.09.2023r. (Przedszkole)

dyrektor/właściciel

nauczyciele poszczególnych grup

2 Prowadzenie rozmów indywidualnych na temat rozwoju dzieci . nauczyciele poszczególnych grup (cały rok)
3 Systematyczne prowadzenie korespondencji e-mailowej z Rodzicami przez portal LiveKid.  nauczyciele poszczególnych grup
(cały rok)
4 Zamieszczanie na stronie filmików z działalności poszczególnych grup. nauczyciele poszczególnych grup , dyrektor przez cały rok
5 Włączenie rodziców do organizacji i udziału w  uroczystościach przedszkolnych , np. kolędowanie,  Dzień Babci i Dziadka,  Dnia Matki, Dnia Ojca, Dnia Dziecka, wizyta Zajączka Wielkanocnego itp. nauczyciele poszczególnych grup, wg kalendarza imprez
6 Włączanie Rodziców do pomocy nad sprawowaniem opieki nad dziećmi podczas wycieczek , lokalnych przedszkolnych imprez kulturalnych. dyrekcja, nauczyciele grup
7 Włączenie rodziców do udziału w akcjach, projektach organizowanych przez nauczycieli nauczyciele poszczególnych grup
8. Zachęcanie rodziców do włączania się w organizację spotkań z ciekawymi ludźmi, rodzicami z ciekawymi zainteresowaniami Dyrekcja, nauczyciele poszczególnych grup