» Koncepcja pracy przedszkola

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

„Dziecko chce być dobre

Jeśli nie umie – naucz

Jeśli nie wie – wytłumacz

Jeśli nie może – pomóż”

Janusz Korczak

PODSTAWA PRAWNA

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292 )
 • Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.
  59 i 949)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.  (Dz. U. z 2017 r., poz.356)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół
  i placówek (Dz. U. 2017, poz.1611)
 • Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017, poz.  1658) 

CELE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA:

1) Priorytetem naszej działalności jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

2) Zapewnienie naszym przedszkolakom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji i poszanowania ich praw.

3) Doskonalenie, jakości pracy przedszkola poprzez ścisłą współpracę z rodzicami, specjalistami i środowiskiem lokalnym, poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, rozwój zawodowy nauczycieli wzbogacanie bazy oraz promowanie placówki.

GŁÓWNE KIERUNKI PRACY PRZEDSZOLA:

 1. Profesjonalne podejście do dziecka, pełnienie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych.
 2. Wspomaganie rodziców w pracy wychowawczej poprzez udzielanie rzetelnych informacji o dziecku i pomocy pedagogicznej.
 3. Kształtowanie u dzieci postaw społecznie przyjętych: życzliwości, przyjaźni, otwarcia na drugiego człowieka, wzajemnego szacunku, kultury bycia.
 4. Stworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi dzieci: akceptacji, bezpieczeństwa, dążenie do tego, by przedszkole było dla dzieci drugim domem.
 5. Wychowanie w duchu wartości ogólnoludzkich oraz poszanowania Ojczyzny, uczenie dzieci odróżniania dobra od zła, podążania za tym, co dobre, piękne i szlachetne.
 6. Tworzenie dzieciom warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości w duchu personalizmu i pedagogiki poprzez realizację programów ukierunkowanych na dziecko i jego potrzeby, stosowanie aktywnych metod pracy.
 7. Rozwijających aktywność twórcza dzieci, wyposażanie wychowanków w określone umiejętności i zasób wiedzy.
 8. Stworzenie dzieciom możliwości samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przezywania poprzez muzykę, śpiew, twórczość plastyczna, kontakt ze sztuka i zabawę.
 9. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci.
 10. Podejmowanie działań uwzględniających potrzeby lokalnego środowiska.
 11. Kształtowanie postaw proekologicznych u dzieci.
 12. Respektowanie praw dzieci, dbanie o dobre stosunki międzyludzkie i komunikację interpersonalną.

WIZJA:

 1. Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.
 2. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.
 3. Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Nauczyciele w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.
 4. Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.
 5. Przedszkole nieustannie doskonali swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i zabawki. Nasz plac zabaw zaspakaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.
 6. Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania wychowawczo-dydaktyczne i wpływa na wysoką ocenę. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

SPOSOBY MONITOROWANIA OSIĄGNIĘC NAUCZYCIELI

Praca nauczyciela podlega ocenie przez dyrektora. Badanie osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

 • Rozmów z nauczycielami, rodzicami,
 • Obserwacji zajęć, uroczystości, programów artystycznych dzieci,
 • Obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,
 • Analizę wytworów dziecięcych,
 • Obserwację prowadzonej współpracy z rodzicami,
 • Lustrację sal, tablic, wystawek prac,
 • Arkuszy ocen pracy nauczycieli,
 • Arkuszy samooceny
 • Analizy dokumentacji pedagogicznej,
 • Innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela
 • Rozwoju zawodowego

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli oraz ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na podsumowujących Radach Pedagogicznych odbywających się dwa razy do roku – styczeń i czerwiec.

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Dziecko kończące przedszkole:

 • posiada:

–  motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,

– umiejętności uważnego słuchania i logicznego myślenia, praktycznego korzystania ze zdobytych wiadomości,

– umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas,

– umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów,

– umiejętność radzenia sobie z trudnościami,

– twórczego rozwiązywania zadań,

– odpowiedni poziom samodzielności,

– gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności,

– umiejętność komunikatywnego porozumiewania się,

– podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym,

– poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem;

 • przestrzega:

– praw innych ludzi,

– zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,

– zasady kultury współżycia, postępowania według ustalonych norm;

 • dostrzega i szanuje:

– potrzeby innych ludzi,

– odmienne postawy, przekonania, upodobania,

– symbole narodowe,

– środowisko naturalne;

 • nie obawia się:

– występować publicznie,

– reprezentować grupę, przedszkole,

– dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,

– wykazywać inicjatywy w działaniu,

– prosić o radę lub pomoc.

Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, a także odpowiada na jego potrzeby. Ważnym aspektem pracy placówki jest udział w realizacji lokalnych i ogólnopolskich programach i projektach. Placówka udziela się charytatywnie na rzecz najsłabszych i potrzebujących pomocy.

„Nie zmuszajmy dziecka do aktywności,

lecz wyzwalajmy aktywność.
Nie każmy myśleć,
lecz twórzmy warunki do myślenia.
Nie żądajmy, lecz przekonujmy.
Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijać jego umysł tak,
by samo wiedzieć chciało.”

Haward Gardner